Otuz Birinci Lem’a

Şuâlara inkısam etmiş olup Şuâların on üçü telif edilmiş, bir kısmı henüz telif edilmemiştir. “Şuâlar” namı altında müstakil bir mecmua halinde neşredilecektir. (*)

Otuz İkinci Lem’a

Eski Said’in en son telifi ve yirmi gün ramazanda telif edilen, kendi kendine manzum gelen “Lemaat” risalesidir. “Sözler” mecmuasında neşredilmiştir.

Otuz Üçüncü Lem’a

Yeni Said’in en evvel hakikatten şuhud derecesinde kalbine zahir olan ve Arabî ibaresinde Katre, Habbe, Şemme, Zerre, Hubab, Zühre, Şule ve onların zeyllerinden ibarettir. “Risale-i Nur Külliyatı’ndan Mesnevî-i Nuriye” ismi altında intişar etmiştir.

***

___

* Bilâhare Üstadımızın tensibi ile On Dördüncü Şuâ Afyon Mahkemesi Müdafaası ve mektupları ve On Beşinci Şuâ ise “El-Hüccetü’z-Zehra” olarak tesmiye edilmiş ve neşredilmiştir.

Bedîüzzaman’ın Hizmetkârları